Kunskapsteam: CaPrim

Behöver du fördjupa och uppdatera dina kunskaper om de standardiserade vårdförloppen (SVF) och hur de bör implementeras? Behöver du lära dig mer om cancerrehabilitering och om vilken roll du kan ha? Då kan du ta hjälp av oss i CaPrim (Cancer i Primärvården). Vi anordnar utbildning för primärvården som ger tillfälle till dialog mellan olika aktörer inom SVF och cancerrehabilitering. Både professionell och interprofessionell fortbildning arrangeras och designas för att bidra till ett förändrat arbetssätt i praktiken.

VI ÄR

 • Ett interprofessionellt företagsoberoende kunskapsteam, med klinisk förankring i primärvården. CaPrim ingår i akademiskt primärvårdcentrum (APC).
 • I teamet ingår distriktsläkare, distriktssköterskor, fysioterapeut och socionom.

VI VILL

 • Bidra till att fler patienter med välgrundad misstanke om cancer ingår i ett SVF för att korta utredningstiden.
 • Bidra till en förbättrad cancerrehabilitering utgående från primärvårdens uppdrag och förutsättningar.
  Cancerrehabilitering ska ges under hela vårdprocessen med början från diagnostillfället och framåt.

Detta gör vi genom att:

 • Utifrån ett primärvårdsperspektiv skapa förutsättningar för effektiva vårdprocesser och ett gott samarbete med andra aktörer inom cancervården när det gäller patienter med välgrundad misstanke om cancer.
 • Informera personalen Stockholms läns landstings primärvård om de standardiserade vårdförloppen (SVF) inom cancer och stöd i hur dessa tillämpas.

VI GÖR

 • Anordnar och utför interprofessionella/professionsspecifika fortbildningsinsatser inom SVF, cancerrehabilitering och omvårdnad.
 • Problem- och behovsinventerar SVF-förloppen i samarbete med personal i primärvården.
 • Problem- och behovs inventerar rehabiliteringsaktörer och behov av utbildningsinsatser gällande cancerrehabilitering i samarbete med personal i primärvården.
 • Samarbetar för förenklad remisshantering med andra aktörer.
 • Arbetar med struktur och läsbarhet gällande cancer på VISS (medicinskt, administrativt och omvårdnadswebbstöd för personal i primärvården) i samarbete med andra aktörer.
 • Erbjuder stöd och information till alla vårdcentraler om cancerpatientens väg från primärvård till sekundärvård.
 • Arbetar med att förenkla samarbetet mellan primärvård och sekundärvård utifrån patientens behov genom samverkan mellan olika aktörer både lokalt och nationellt.
 • Håller oss uppdaterade om vetenskapliga rön och utveckling inom området.

  Vårdutvecklingsledaren inom respektive AVC-område kommer att kontakta din vårdcentral för att boka tid för informationsmöte (en timme). Du kan även själv kontakta respektive vårdutvecklingsledare, se nedan.

KONTAKT

SVFSPÅRET

Elinor Nemlander, vårdutvecklingsledare, distriktsläkare 
e-post: elinor.nemlander@sll.se, telefon: 073-028 76 92

Eliya Syed, vårdutvecklingsledare, distriktsläkare
e-post: eliya.syed@sll.se, telefon: 072-246 15 47

Åsa Gisel, vårdutvecklingsledare, distriktssköterska  
e-post: asa.gisel@sll.se, telefon: 070-217 22 71

REHABSPÅRET

Marie Nilsson, vårdutvecklingsledare, socionom/kurator 
e-post: marie.i.nilsson@sll.se, telefon: 072-582 33 04

Pia Klernäs, vårdutvecklingsledare, fysioterapeut/lymfterapeut 
e-post: pia.hyllander-klernas@sll.se, telefon: 072-376 93 62

OMVÅRDNADSSPÅRET

Claire Micaux Obol, vårdutvecklingsledare, distriktssköterska 
e-post: claire.micaux-obol@sll.se 

Emma Granlund Hjelm, vårdutvecklingsledare, sjuksköterska
e-post: emma.granlund-hjelm@sll.se 

Åsa Gisel, vårdutvecklingsledare, distriktssköterska  
e-post: asa.gisel@sll.se, telefon: 070-217 22 71

BAKGRUND

Cancer är en av vår tids stora folksjukdomar. Ungefär 60 000 personer insjuknar i cancer varje år. Insjuknandet ökar medan dödligheten långsamt minskar. Flera utredningar påtalar ett ökande antal patienter som överlever och lever med cancer. Mer än 70% av alla cancerutredningar startar i primärvården. Då väntetiderna för cancerutredning och de regionala skillnaderna är ett stort problem tog regeringen 2009 fram en cancerstrategi – som en del i detta infördes 2015 SVF. 

CaPrim startade i mars 2017 på uppdrag av Regionalt Cancercentrum Stockholm-Gotland. Vi är en länk mellan primärvård och sekundärvård i det pågående arbetet med att implementera de 31 standardiserade vårdförloppen för cancer i Stockholms vårdkedja. I detta arbete har primärvården en mycket viktig roll, bland annat för att identifiera symtom som kan bero på cancer, utreda patienten och där kriterier för SVF är uppfyllda och remittera patienten vidare utan dröjsmål. 

CaPrim utökades 2018 med en rehabiliteringsgrupp vars mål är att skapa fortbildning för primärvården inom vård och rehabilitering för patienter som har/haft cancersjukdom.

Aktuella utbildningar 

Länk till kurssidan - välj Cancer i ämnesraden. 

"Boka vi kommer" - Vi erbjuder kostnadsfria seminarier till din arbetsplats. Kontakta någon i vårt kunskapsteam.


Vad är SVF i primärvården?

Se film här