Projekt


 1. Diabetes i primärvården

  Projektstart:
  2011-01-01
  Verksamhet:
  APC Forskning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Diabetes/Endokrinologi
  Bakgrund: Diabetes är en av de stora folksjukdomarna, med en prevalens av känd diabetes i befolkningen på 4,5 %. Typ 2 diabetes sköts till största delen i primärvården, varför en god kännedom om sjukdomen i denna inramning är väsentlig. M...
 2. Diabetes mellitus typ 2 och mikroalbuminuri - hur handlägger vi det på SöderDoktorn

  Projektstart:
  2015-05-07
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Diabetes/Endokrinologi, Vesta
  Albuminuri är en mycket stark riskmarkör för allvarlig njurskada, men även för kardiovaskulär sjukdom. Regelbundna kontroller av patienter med Diabetes Mellitus typ 2 (DM2) rekommenderas avseende förekomst av mikroalbuminuri. Vid diagnosticera...
 3. Diabetes mellitus typ 2 på Lisebergs vårdcentral - uppnås Socialstyrelsens målnivåer för HbA1c och blodtryck?

  Projektstart:
  2017-05-19
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Diabetes/Endokrinologi
  Personer med Diabetes mellitus typ 2 har fördubblad risk för hjärt-kärlsjukdom jämfört friska, men komplikationsrisken minskar vid behandling. Socialstyrelsens riktlinjer anger målnivåer för HbA1c och blodtryck. Mottagningsblodtryck kan i vi...
 4. Diabetes och övrig riskprofil för hjärtkärlsjukdom hos invandrare och svensk-födda

  Projektstart:
  2012-09-03
  Verksamhet:
  APC Forskning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Diabetes/Endokrinologi, Hjärta/kärl
  Bakgrund: Hjärtkärlsjukdomar är vanligare hos de flesta grupper av invandrare jämfört med svensk-födda. Vad gäller diabetes finns det ett fåtal studier som visar en ökad risk i allmänhet hos icke-europeiska invandrare, men det saknas studie...
 5. Diabetes på Hässelby Vårdcentral: Uppnås målvärdena för HbA1c, blodtryck och kolesterol?

  Projektstart:
  2013-11-22
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Diabetes/Endokrinologi, Vesta
  Sjukdomen Diabetes mellitus kan ge svåra komplikationer. Det finns ett antal variabler för att följa behandlingen hos en diabetespatient, så som glykosylerat hemoglobin (HbA1c), blodtryck, samt totalkolesterol. Syftet med studien var att undersö...
 6. Diabetes typ 2 på Brommaplans vårdcentral I vilken utsträckning nås målvärden för HbA1c, blodtryck och blodfetter enligt Nationella riktlinjer?

  Projektstart:
  2014-11-27
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Diabetes/Endokrinologi, Vesta
  Diabetes typ 2 är en vanlig sjukdom. Genom en avvägd behandling av förhöjt blodsocker och andra riskfaktorer för hjärtkärlsjukdom kan diabeteskomplikationer fördröjas eller förhindras. Syftet med studien var att undersöka hur stor del av p...
 7. Diabetes typ 2 på Din Vårdcentral Bagarmossen

  Projektstart:
  2015-11-27
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Diabetes/Endokrinologi
  Socialstyrelsen uppdaterade 2015 Nationella riktlinjer för diabetesvård. Ett viktigt förbättringsområde är att minska andelen patienter med riskfyllt HbA1c (≥70 mmol/mol). För patienter med diabetes typ 2 har Socialstyrelsen satt upp följan...
 8. Diabetes typ 2 på Rågsved Vårdcentral uppnås ett av målvärdena på HbA1c enligt nationella riktlinjer? Andel patienter med riskfyllda värden för båda HbA1c och blodtryck

  Projektstart:
  2017-05-19
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Diabetes/Endokrinologi
  Diabetes Mellitus är en folksjukdom som kan leda till svåra komplikationer. Det är via primärvården som de flesta omhändertas. Det finns ett antal variabler för att följa behandling hos en diabetespatient, så som glykosylerat hemoglobin (HbA...
 9. Diagnos och behandling av urinvägsinfektion hos kvinnor

  Projektstart:
  2014-12-17
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Infektion och hud, Vesta
  Akut cystit eller okomplicerad nedre urinvägsinfektion(UVI) är vanlig besöksorsak i primärvården. Cirka hälften av alla kvinnor får minst en UVI under sitt liv. STRAMA har presenterat riktlinjer för handläggning av okomplicerad UVI hos kvinn...
 10. Diagnostik av kronisk obstruktiv lungsjukdom på Tranebergs vårdcentral

  Projektstart:
  2012-10-17
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Astma och KOL, Vesta
  Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en allvarlig, vanligt förekommande och underdiagnostiserad sjukdom. Tidig diagnos är viktigt för att hjälpa patienten till rökstopp. Underdiagnostik av KOL är som ett problem på Tranebergs vårdcentral....
 11. Diagnostik och antibiotikabehandling av faryngotonsillit på Brommaplans VC

  Projektstart:
  2013-11-22
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Infektion och hud, Vesta
 12. Diagnostik och behandling av okomplicerade nedre urinvägsinfektioner hos kvinnor i fertil ålder

  Projektstart:
  2016-11-25
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Infektion och hud
  Nedre urinvägsinfektion är en av de vanligaste diagnoserna i primärvården. Enligt STRAMA-rekommendationer (Strategigruppen för Rationell Antibiotikaanvändning och Minskad Antibiotikaresistens) ska man sätta in antibiotikabehandling utan ytterl...
 13. Diagnostik och behandling av okomplicerade nedre urinvägsinfektioner hos kvinnor i fertil ålder på Bredängs Vårdcentral

  Projektstart:
  2014-12-04
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Infektion och hud, Vesta
  Nedre urinvägsinfektion är en av de vanligaste diagnoserna som ställs i primärvården.   Enligt STRAMA-rekommendationer ska man sätta in antibiotikabehandling utan ytterligare undersökning vid klassiska symtom hos icke-gravida kvinnor...
 14. Diagnostik och handläggning av patienter under 50 års ålder med ”Outredd dyspepsi” vid Tumba VC

  Projektstart:
  2014-01-23
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Mag- och tarmsjukdomar, Vesta
  Magbesvär är en av de vanligaste orsakerna till läkarbesök i primärvården. Trots att en stor del av de drabbade individerna inte söker vård orsakar dyspepsibesvär tre procent av läkarbesöken på vårdcentraler. I klinisk praxis har det vis...
 15. Diagnostik och handläggning av patienter med kronisk obstruktiv lungsjukdom vid Aleris Husläkarmottagning Näsby Park

  Projektstart:
  2012-12-20
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Astma och KOL, Vesta
  Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) är den fjärde vanligaste dödsorsaken i världen och sjukdomen väntas öka i prevalens. Rökning är den dominerande orsaken. Syftet med studien var att kartlägga diagnostik och handläggning av patienter med ...
 16. Diagnostik och uppföljning av patienter med Kronisk obstruktiv lungsjukdom på Capio vårdcentral Rågsved

  Projektstart:
  2017-05-19
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Astma och KOL
  Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en vanligt förekommande, långsamt förlöpande och potentiellt dödlig sjukdom som fortsätter vara underdiagnostiserad både i Sverige och globalt. Syftet var att kartlägga diagnostik och uppföljning av ...
 17. Diagnostik och utredning av patienter med depressiva symtom på Tranebergs vårdcentral

  Projektstart:
  2012-10-17
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Psykisk Hälsa
  Depression är en folksjukdom. Flera studier visar att patienter med psykisk ohälsa är långt fler än vad som framkommer vid diagnossättning av registrerade besök. Vårdcentralen skall vara första instans för såväl identifiering som behandli...
 18. Diagnostisering och antibiotikaförskrivning vid nedre okomplicerad UVI, hos kvinnor i fertil ålder, på Hallunda Vårdcentral under 2013

  Projektstart:
  2014-11-27
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Infektion och hud, Vesta
  Okomplicerad nedre urinvägsinfektion (nedre UVI) hos kvinnor är en vanlig sökorsak i primärvården.  Enligt Läkemedelsverkets och STRAMAs behandlings-rekommendationer krävs vid nydebuterade typiska symtom, (≥2 av sveda, täta trängninga...
 19. Diagnostisk nytta av mätning av F-Hb vid misstanke på organisk tjocktarmssjukdom

  Projektstart:
  2015-05-07
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Mag- och tarmsjukdomar, Vesta
  Mätning av hemoglobin i feces görs ofta rutinmässigt på primärvårdspatienter med symptom som kan misstänkas bero på organisk tjocktarmsjukdom. Ibland används metoden som en vattendelare mellan exspektans och endoskopisk utredning. Det anses ...
 20. Distriktssköterskors möte med kvinnor som utsätts för våld

  Projektstart:
  2018-09-12
  Verksamhet:
  APC Fortbildning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Omvårdnad
  Mäns våld mot kvinnor är ett stort folkhälsoproblem som drabbar flickor och kvinnor i alla åldrar och samhällsklasser. Mörkertalet är stort men det är känt att nästan varannan kvinna någon gång har utsatts för våld av en man vilket kan...