Projekt


 1. Kvalitetsuppföljning av patienter med förmaksflimmer på Tallhöjdens vårdcentral

  Projektstart:
  2012-10-19
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Hjärta/kärl, Vesta
  Förmaksflimmer är en folksjukdom som leder till ökad risk att insjukna i stroke. Risken för stroke hos patienter med förmaksflimmer ökar med stigande ålder. I behandlingsrekommendationerna från Socialstyrelsen gällande förmaksflimmer finns ...
 2. Lägger vi vikten vid vikten? Omhändertagande av patienter med fetma på Liljeholmens vårdcentral

  Projektstart:
  2016-05-12
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Vesta, Annat
  Idag lider nästan hälften av alla svenskar av övervikt eller fetma och andelen med fetma i Sverige har mellan åren 2004 och 2013 stigit från 11 till 14%. Därför finns det ett stort behov av förebyggande åtgärder. På Liljeholmens vårdcentr...
 3. Läkarens och patientens upplevelse av konsultationen

  Projektstart:
  2014-10-23
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Konsultation, Vesta
  Den patientcentrerade samtalsmetoden leder till ökad förståelse i mötet mellan patient och läkare. Kommunikation mellan patient och läkare är viktig och en nödvändig förutsättning för god vårdkvalitet. Syftet var att studera graden av ö...
 4. Läkarens och patientens upplevelse av läkarkonsultationen - En enkätundersökning på Hässelby akademiska vårdcentral

  Projektstart:
  2017-11-23
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Konsultation
  Samspelet mellan läkaren och patienten i samtalet är kärnan till det allmänmedicinska förhållningsättet. I förlängningen förutsätter en ömsesidigt givande relation och ett meningsfullt informationsutbyte en välfungerande kommunikation. &...
 5. Läkarens syn på rökning i samhället - Kunskap och attityd till rökning

  Projektstart:
  2016-05-12
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Vesta, Annat
  Vårdpersonalens kunskap och attityd kring rökning är mycket viktiga faktorer för att kunna påverka patienternas motivation att sluta röka. Syftet med studien var att studera kunskap och attityd till rökning hos allmänläkarna på Ringens vår...
 6. Läkarstudenter i primärvården – vad innebär en god lärandemiljö för studenter och handledare och hur upplever patienten sin roll i studentens lärande?

  Projektstart:
  2012-01-09
  Verksamhet:
  APC Forskning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Pedagogik
  Övergripande syfte är att studera primärvården som miljö för läkarstudenters lärande. För att kunna erbjuda läkarstudenter en meningsfull VFU (Verksamhets Förlagd Utbildning) i primärvården är det viktigt att utforska hur en optimal lä...
 7. Läkemedelsbehandling av förmaksflimmer vid Boo vårdcentral före och efter introduktion av nya orala antikoagulantia (NOAK)

  Projektstart:
  2016-11-25
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Hjärta/kärl
  I Sverige beräknas 2,9 % av den vuxna befolkningen ha förmaksflimmer. Efter introduktionen av NOAK har antalet patienter som fått diagnosen FF och andelen som behandlas med antikoagulantia ökat.Syftet var att undersöka om andelen patienter med f...
 8. Läkemedelsgenomgångar på Djursholms Husläkarmottagning - Vad görs och vad är effekten egentligen?

  Projektstart:
  2017-05-19
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Annat
  Läkemedelsbehandling kan öka livskvaliteten och förlänga livslängden, men är även förenad med biverkningar. Multimorbiditet är vanligt bland äldre patienter och bidrar också till att många läkemedel kombineras, vilket kan ge allvarliga b...
 9. Ländrygg/bäckensmärta under och efter graviditet. Aspekter på katastroftankar, rädsla-undvikande tankar, fysisk förmåga och hälsorelaterad livskvalitet

  Projektstart:
  2005-01-05
  Verksamhet:
  APC Forskning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Rörelseorganen, Smärta, Vårdvetenskap
  Bakgrund: Varannan kvinna får ländrygg/bäckensmärta någon gång under graviditeten och många har kvarstående problem efter förlossningen. Framför allt har ländrygg/ bäckensmärta studerats ur ett biomedicinskt perspektiv men för att fullt...
 10. Ländryggsrelaterade besvär på Gustavsbergs Vårdcentral under 2013. Hur sjukskriver vi och följs riktlinjerna?

  Projektstart:
  2014-12-04
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Rörelseorganen, Vesta
  I Sverige är rygg- och nackbesvär några av de vanligaste orsakerna till sjukskrivning [3]. Vi vet inte hur sjukskrivningar för ländryggsrelaterade besvär på Gustavsbergs Vårdcentral (GVC) fördelar sig avseende längd och grad och inte heller...
 11. Långdistanslöpning - en riskfaktor för att utveckla knäartros?

  Projektstart:
  2012-10-18
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Rörelseorganen, Vesta
  Knäartros är en vanlig åkomma som orsakar mycket lidande hos de drabbade och stor kostnad för samhället bland annat i samband med operationer. I Sverige gjordes 12000 operationer med total knäplastik 2005, av dessa var 90 % på artrosindikation...
 12. Långtidseffekten av korttidsintervention mot alkoholmissbruk och riskfyllt alkoholbrukande. En litteraturstudie.

  Projektstart:
  2012-10-19
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Levnadsvanor, Vesta
  I Sverige antas enligt SBU cirka 330 000 personer vara alkoholberoende, 780 000 ha ett alkoholmissbruk och en miljon antas ha en riskkonsumtion. Alkoholskador har ökat sedan 90-talet. Majoriteten utgörs av riskfylld konsumtion. Brief intervention (...
 13. Lärarskap och ledarskap i föräldrautbildningsgrupper - grupprocesser, måluppfyllelse och konsekvenser för föräldraskap

  Projektstart:
  2013-01-07
  Verksamhet:
  APC Forskning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Pedagogik, Annat
  Bakgrund: Föräldrautbildningsgrupper finns för blivande föräldrar via mödravårdscentralen (MVC) och för nyblivna föräldrar via barnavårdscentralen (BVC) och leds av sjuksköterskor (barnmorskor och BVC-sjuksköterskor). Det finns ca 15000 ...
 14. Leder förhöjt fasteblodsocker till diabetes? (kvantitativ)

  Projektstart:
  2013-05-24
  Verksamhet:
  APC AT & ST, APC Forskning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Diabetes/Endokrinologi, Vesta
  Syftet med denna studie är att undersöka hur många som uppmätt förhöjt blodsocker på Älvsjö Vårdcentral 2006 utan att ha fått diagnosen diabetes och i hur stor utsträckning de har utvecklat diabetes. Syftet är också att undersöka hur p...
 15. Lipidsänkande behandling vid diabetes typ 2 på Fisksätra VC

  Projektstart:
  2012-11-06
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Diabetes/Endokrinologi, Vesta
  Patienter med diabetes mellitus typ 2 ökar i västervärlden och räknas numera som folksjukdom med en prevalens i Sverige på ungefär 3-4% eller c:a 300 000 personer. Den vanligaste dödsorsaken hos patienter med diabetes typ 2 är ischemisk hjär...
 16. Lipidsänkande behandling vid diabetes typ 2 på Salems VC

  Projektstart:
  2012-10-17
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Diabetes/Endokrinologi, Vesta
  Diabetes typ 2 är en betydande folksjukdom i västvärlden. Patienter med diabetes typ 2 har en flerfaldigt ökad risk att utveckla kardiovaskulärakomplikationer jämfört med personer som inte har diabetes sjukdom. Den vanligaste dödsorsaken hos ...
 17. Livskvalitet enligt EQ-5D hos patienter med gonartros - en jämförelse mellan manliga och kvinnliga patienter

  Projektstart:
  2014-05-21
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Rörelseorganen, Vesta
  Gonartros är vanligare hos äldre och efter 50 årsåldern är den vanligare hos kvinnor än hos män samt hos överviktiga personer. Syftet med studien var att undersöka hur patienter på Luna vårdcentral med diagnosen gonartros upplever sin livs...
 18. LongGerd studien – en populationsbaserad gastroskopistudie

  Projektstart:
  2012-01-09
  Verksamhet:
  APC Forskning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Mag- och tarmsjukdomar
  Bakgrund: Gastroesofageal reflux (halsbränna och sura uppstötningar) är vanligt och ofta men inte alltid kroniskt. Det kan i sällsynta fall ge cellförändringar i nedre delen av matstrupen, sk Barrett´s esofagus, vilket i sin tur ökar risken f...
 19. Majoriteten fårlipidsänkande behandling – men stora könsskillnader

  Projektstart:
  2012-10-17
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Hjärta/kärl, Vesta
  Hjärt-kärlsjukdomar är den grupp av sjukdomar som skördar flest liv i Sverige och hjärtinfarkt är den enskilt vanligaste dödsorsaken. Förhöjda blodfetter är en riskfaktor i ett multifaktoriellt sammanhang och ju fler riskfaktorer desto mer ...
 20. Målbaserad ersättning kan stjäla tid och lust

  Projektstart:
  2013-11-22
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Levnadsvanor, Vesta
  Målbaserad ersättning i primärvården innebär att vårdcentraler får bonus, alternativt vite, om ett visst kvalitetsmått uppnås eller inte uppnås. Studier av tidigare liknande ersättningsmodeller har visat en prestationsökning under pågåe...