Projekt


 1. Kommunikation en ständig utmaning för läkare - en kvalitativ intervjustudie med läkare i Västra Kapprovinsen, Sydafrika

  Projektstart:
  2016-05-12
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Konsultation, Vesta
  Fungerande kommunikation är grundläggande i vården av patienter som talar utländska språk. Till Sverige kom år 2015 cirka 160 000 asylsökande från andra länder. Detta ställer höga krav på vården, inte minst ur kommunikationshänsyn. I Sy...
 2. Kontroll och uppföljning av astma vid Luna vårdcentral (kvalitets studie)

  Projektstart:
  2013-01-30
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Astma och KOL, Vesta
  Idag beräknas cirka 10 % av Sveriges vuxna befolkning ha astma. Majoriteten av dessa följs och kontrolleras i primärvården. Trots omfattande vårdprogram med riktlinjer och tillgång till bra och effektiv astmabehandling visar undersökningar att...
 3. Korrelation mellan upplevd livskvalitet och objektiva mått som kan påverka hälsa hos patienter i primärvården (kvantitativ studie)

  Projektstart:
  2013-01-30
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Levnadsvanor, Vesta
  Body Mass Index (BMI), midjehöjd, midjeomfång och motionsgrad är objektiva mått som kan påverka hälsa. Korrelation finns mellan ökat BMI och minskad livskvalitet i studier på överviktiga patienter. Evidens finns för att en ökning av en pat...
 4. Korta KBT-interventioner i primärvården vid lätt till måttlig depression – är de effektiva?

  Projektstart:
  2014-12-04
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Psykisk Hälsa
  Den psykiska ohälsan i Sverige har ökat de senaste decennierna. Patienter med lätt till måttlig depression tas ofta om hand i primärvården och behandlas med antidepressiv medicin och/eller kortare psykoterapi (i regel KBT). Tidigare forskning h...
 5. Kostrådgivning vid diabetes mellitus typ 2. Förbättrar medelhavskost HbA1c?

  Projektstart:
  2016-05-12
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Vesta, Annat
  Diabetes mellitus (DM) typ 2 är en av de vanligaste sjukdomarna som omhändertas i primärvården. Nationella Diabetesregistrets årsrapport för 2014 visar att det finns 368 577 personer med diabetes registrerade. Av dessa omhändertas 51 814 perso...
 6. Kroniskt obstruktiv lungsjukdom och osteoporos, en underskattad samsjuklighet?

  Projektstart:
  2016-11-25
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Astma och KOL
  Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) ökar kraftigt risken för osteoporos - en stark riskfaktor för fraktur och enligt Socialstyrelsen gravt underdiagnostiserad. Skattning av frakturrisken med FRAX (Fracture Risk Assessment tool) rekommenderas fö...
 7. Kvaliteten av astmavård för vuxna patienter vid Familjeläkargruppen Odenplan

  Projektstart:
  2014-12-17
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Astma och KOL, Vesta
  Astma är en kronisk sjukdom med en förekomst hos 6-10% bland den vuxna befolkningen. Underdiagnostisering, bristfällig behandling och uppföljning är vanligt.  Kvalitetsindikatorer för astmavård specificerades av Svensk Förening för Allm...
 8. Lägger vi vikten vid vikten? Omhändertagande av patienter med fetma på Liljeholmens vårdcentral

  Projektstart:
  2016-05-12
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Vesta, Annat
  Idag lider nästan hälften av alla svenskar av övervikt eller fetma och andelen med fetma i Sverige har mellan åren 2004 och 2013 stigit från 11 till 14%. Därför finns det ett stort behov av förebyggande åtgärder. På Liljeholmens vårdcentr...
 9. Läkarens och patientens upplevelse av läkarkonsultationen - En enkätundersökning på Hässelby akademiska vårdcentral

  Projektstart:
  2017-11-23
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Konsultation
  Samspelet mellan läkaren och patienten i samtalet är kärnan till det allmänmedicinska förhållningsättet. I förlängningen förutsätter en ömsesidigt givande relation och ett meningsfullt informationsutbyte en välfungerande kommunikation. &...
 10. Läkarens syn på rökning i samhället - Kunskap och attityd till rökning

  Projektstart:
  2016-05-12
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Vesta, Annat
  Vårdpersonalens kunskap och attityd kring rökning är mycket viktiga faktorer för att kunna påverka patienternas motivation att sluta röka. Syftet med studien var att studera kunskap och attityd till rökning hos allmänläkarna på Ringens vår...
 11. Läkarstudenter i primärvården – vad innebär en god lärandemiljö för studenter och handledare och hur upplever patienten sin roll i studentens lärande?

  Projektstart:
  2012-01-09
  Verksamhet:
  APC Forskning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Pedagogik
  Övergripande syfte är att studera primärvården som miljö för läkarstudenters lärande. För att kunna erbjuda läkarstudenter en meningsfull VFU (Verksamhets Förlagd Utbildning) i primärvården är det viktigt att utforska hur en optimal lä...
 12. Läkemedelsbehandling av förmaksflimmer vid Boo vårdcentral före och efter introduktion av nya orala antikoagulantia (NOAK)

  Projektstart:
  2016-11-25
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Hjärta/kärl
  I Sverige beräknas 2,9 % av den vuxna befolkningen ha förmaksflimmer. Efter introduktionen av NOAK har antalet patienter som fått diagnosen FF och andelen som behandlas med antikoagulantia ökat.Syftet var att undersöka om andelen patienter med f...
 13. Läkemedelsgenomgångar på Djursholms Husläkarmottagning - Vad görs och vad är effekten egentligen?

  Projektstart:
  2017-05-19
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Annat
  Läkemedelsbehandling kan öka livskvaliteten och förlänga livslängden, men är även förenad med biverkningar. Multimorbiditet är vanligt bland äldre patienter och bidrar också till att många läkemedel kombineras, vilket kan ge allvarliga b...
 14. Ländrygg/bäckensmärta under och efter graviditet. Aspekter på katastroftankar, rädsla-undvikande tankar, fysisk förmåga och hälsorelaterad livskvalitet

  Projektstart:
  2005-01-05
  Verksamhet:
  APC Forskning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Rörelseorganen, Smärta, Vårdvetenskap
  Bakgrund: Varannan kvinna får ländrygg/bäckensmärta någon gång under graviditeten och många har kvarstående problem efter förlossningen. Framför allt har ländrygg/ bäckensmärta studerats ur ett biomedicinskt perspektiv men för att fullt...
 15. Ländryggsrelaterade besvär på Gustavsbergs Vårdcentral under 2013. Hur sjukskriver vi och följs riktlinjerna?

  Projektstart:
  2014-12-04
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Rörelseorganen, Vesta
  I Sverige är rygg- och nackbesvär några av de vanligaste orsakerna till sjukskrivning [3]. Vi vet inte hur sjukskrivningar för ländryggsrelaterade besvär på Gustavsbergs Vårdcentral (GVC) fördelar sig avseende längd och grad och inte heller...
 16. Lärarskap och ledarskap i föräldrautbildningsgrupper - grupprocesser, måluppfyllelse och konsekvenser för föräldraskap

  Projektstart:
  2013-01-07
  Verksamhet:
  APC Forskning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Pedagogik, Annat
  Bakgrund: Föräldrautbildningsgrupper finns för blivande föräldrar via mödravårdscentralen (MVC) och för nyblivna föräldrar via barnavårdscentralen (BVC) och leds av sjuksköterskor (barnmorskor och BVC-sjuksköterskor). Det finns ca 15000 ...
 17. Leder förhöjt fasteblodsocker till diabetes? (kvantitativ)

  Projektstart:
  2013-05-24
  Verksamhet:
  APC AT & ST, APC Forskning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Diabetes/Endokrinologi, Vesta
  Syftet med denna studie är att undersöka hur många som uppmätt förhöjt blodsocker på Älvsjö Vårdcentral 2006 utan att ha fått diagnosen diabetes och i hur stor utsträckning de har utvecklat diabetes. Syftet är också att undersöka hur p...
 18. Livskvalitet enligt EQ-5D hos patienter med gonartros - en jämförelse mellan manliga och kvinnliga patienter

  Projektstart:
  2014-05-21
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Rörelseorganen, Vesta
  Gonartros är vanligare hos äldre och efter 50 årsåldern är den vanligare hos kvinnor än hos män samt hos överviktiga personer. Syftet med studien var att undersöka hur patienter på Luna vårdcentral med diagnosen gonartros upplever sin livs...
 19. LongGerd studien – en populationsbaserad gastroskopistudie

  Projektstart:
  2012-01-09
  Verksamhet:
  APC Forskning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Mag- och tarmsjukdomar
  Bakgrund: Gastroesofageal reflux (halsbränna och sura uppstötningar) är vanligt och ofta men inte alltid kroniskt. Det kan i sällsynta fall ge cellförändringar i nedre delen av matstrupen, sk Barrett´s esofagus, vilket i sin tur ökar risken f...
 20. Målbaserad ersättning kan stjäla tid och lust

  Projektstart:
  2013-11-22
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Levnadsvanor, Vesta
  Målbaserad ersättning i primärvården innebär att vårdcentraler får bonus, alternativt vite, om ett visst kvalitetsmått uppnås eller inte uppnås. Studier av tidigare liknande ersättningsmodeller har visat en prestationsökning under pågåe...