Projekt


 1. Internbedömarreliabilitet för neurologiska fynd vid achillodyni

  Projektstart:
  2017-05-19
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Annat
  Klinisk bedömning av nervstörningsfynd ligger till grund för diagnos och behandling vid bland annat achillodyni. Interbedömarreliabiliteten i olika kliniska tester har tidigare studerats och visat sig variera påtagligt beroende på vilket test s...
 2. Interventioner som förhindrar insjuknandet i Diabetes Mellitus typ 2 hos individer med prediabetes – en systematisk litteraturanalys

  Projektstart:
  2016-11-25
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Diabetes/Endokrinologi
  DM2 är en allvarlig sjukdom där den förväntade överlevnaden är förkortad. På senare år har det framkommit studier gjorda på individer med prediabetes, både livsstilsstudier och farmakologiska studier, som tydligt visar att det är möjligt...
 3. Irritable bowel syndrome - Följer vi riktlinjerna när vi sätter diagnosen?

  Projektstart:
  2015-05-07
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Mag- och tarmsjukdomar, Vesta
  Irritable bowel syndrome (IBS) är en funktionell magtarmsjukdom med en prevalens i den vuxna befolkningen på 5-20 %. Det krävs en kombination av avföringsrubbning och buksmärta/bukobehag som inte är tillfällig för att IBS ska övervägas. Sym...
 4. Irritable bowel syndrome - hur utreder vi?

  Projektstart:
  2013-01-30
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Mag- och tarmsjukdomar, Vesta
  Irritable Bowel Syndrome (IBS) är en sjukdom som drabbar ca 5-15 % av befolkningen. Patienter med IBS har en störd tarmfunktion med symtom som oregelbunden avföring, gasbildning och buksmärta. Etiologin är till stora delar okänd men sannolikt h...
 5. Jag är så trött! jag vill ta alla prover som finns! Utredning av trötthet vid Kvartersakuten Surbrunn

  Projektstart:
  2016-05-12
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Vesta, Annat
  Trötthet är ett vanligt symptom bland patienter i primärvården. De patienter som enbart söker för ospecifik trötthet utan uppenbara symptom erhåller ofta diagnosen R539, Trötthet och sjukdomskänsla.  Syftet med studien är att undersö...
 6. Kalixandastudien – en populationsbaserad gastroskopistudie

  Projektstart:
  2000-01-01
  Verksamhet:
  APC Forskning
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Mag- och tarmsjukdomar
  Bakgrund: När Kalixanda-studien startade var den världsunik. Det fanns inte någon populationsbaserad studie på gastrointestinala symtom med samtidig gastroskopi med biopsier. Kunskap om vad som är att betrakta som normalt och om ”dold” sjukl...
 7. Kan artrosskola enligt Bättre Omhändertagande av patienter med Artros (BOA) leda till minskad smärta?

  Projektstart:
  2014-11-27
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Rörelseorganen, Vesta
  I grundbehandling av artros ingår patientinformation, patientutbildning och fysisk träning. Bättre Omhändertagande av patienter med Artros (BOA) är ett nationellt behandlingsupplägg innehållande artrosskola och ett kvalitetsregister, BOA-regis...
 8. Kan behandling av övervikt och fetma hos barn skötas av primärvården?

  Projektstart:
  2016-12-16
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Annat
  Övervikt och fetma är ett växande problem världen över (1). Resulterande följdsjukdomar är kostsamma för samhället och orsakar lidande hos individen. Även hos barn har tillståndet setts öka. Det finns ett växande behov av en behandlingsm...
 9. Kan min patient ha tjocktarmscancer?

  Projektstart:
  2015-01-22
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Mag- och tarmsjukdomar, Vesta
  Cancer är en av nutidens stora folksjukdomar. De flesta patienterna med symptom som skulle kunna bero på cancer, söker sig i första hand till primärvården. Bättre bedömningsverktyg behövs i primärvården för att främja tidig upptäckt.Syf...
 10. Kartläggning av antibiotikaförskrivning vid nedre urinvägsinfektioner hos kvinnor på Solna centrums vårdcentral

  Projektstart:
  2016-05-12
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Infektion och hud, Vesta
  Nedre okomplicerade urinvägsinfektioner hos kvinnor (UVI, diagnos N.30) är den vanligaste diagnosen som föranleder vårdkontakt och som ställs i primärvården. I samband med läkarbesök förskrivs antibiotika i 80-90% för behandling av dessa s...
 11. Kartläggning av antikoagulantia behandling hos patienter med förmaksflimmer på Årsta vårdcentral

  Projektstart:
  2017-05-19
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Hjärta/kärl
  Förmaksflimmer (FF) är den vanligaste hjärtrubbningen hos vuxna personer och är en välkänd orsak för tromboemboliska komplikationer. För att minska denna risk behövs adekvat utredning och ställningstagande till antikoagulantia behandling so...
 12. Kartläggning av förskrivningen av protonpumpshämmare vid Salems VC 2010

  Projektstart:
  2016-12-16
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Annat
  Patienter med dyspepsi och reflux sjukdom utreds och handläggs framförallt inom primärvården. Läkemedelskostnaden för dessa patientgrupper är hög och förväntas att öka eftersom många äldre står på dessa läkemedel och levnadsåldern st...
 13. Kartläggning av HbA1c hos patienter med typ 2 diabetes på vårdcentralen Familjeläkarna i Vaxholm

  Projektstart:
  2017-11-23
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Diabetes/Endokrinologi
  Diabetes typ 2 (T2DM) är en av de stora folksjukdomarna i Sverige. Patienter med T2DM löper stor risk för makro- och mikrovaskulära komplikationer. Glykosylerat hemoglobin (HbA1c) ger en bild av de genomsnittliga blodsockernivåerna de senaste 3 ...
 14. Kartläggning av HbA1c hos patienter med typ 2 diabetes på vårdcentralen Familjeläkarna Vaxholm

  Projektstart:
  2017-12-14
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Diabetes/Endokrinologi
  Diabetes typ 2 (T2DM) är en av de stora folksjukdomarna i Sverige. Patienter med T2DM löper stor risk för makro- och mikrovaskulära komplikationer. Glykosylerat hemoglobin (HbA1c) ger en bild av de genomsnittliga blodsockernivåerna de senaste 3 ...
 15. Kartläggning av HbA1c, albuminuri och hypertoni hos Typ 2-diabetes patienter på Aleris vårdcentral Järva

  Projektstart:
  2016-11-25
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Diabetes/Endokrinologi
  Diabetes Mellitus Typ 2 blir allt vanligare i Sverige. 391 654 personer har registrerats i Nationella Diabetes registret under 2015. Socialstyrelsen har fastställt flera indikatorer inom diabetesvården 2016 bland annat HbA1c >70mmol/mol till <...
 16. Kartläggning av kardiovaskulär risk hos patienter med typ 2 diabetes och högt HbA1c med hjälp av Nationella Diabetesregistrets riskmotor

  Projektstart:
  2016-11-25
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Diabetes/Endokrinologi
  Majoriteten av patienterna med typ 2 diabetes mellitus (DM2) dör i förtid av komplikationer till sin diabetes, huvudsakligen i kardiovaskulära sjukdomar (CVD). Mortaliteten orsakad av kardiovaskulära komplikationer uppskattas till 75 % av den tot...
 17. Kartläggning av KBT och SSRI som behandling vid generaliserat ångestsyndrom samt ångesttillstånd vid Stureby Vårdcentral- följs riktlinjerna?

  Projektstart:
  2014-06-05
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Psykisk Hälsa
  Livstidsrisken att drabbas av någon typ av ångestsyndrom är så hög som 30 % och 70-75 % av alla personer med ångest handläggs initialt inom primärvården. Syftet var att kartlägga hur stor andel av personer diagnostiserade med ångesttillst...
 18. Kartläggning av omeprazolförskrivning på Hässelby Vårdcentral

  Projektstart:
  2013-01-30
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Mag- och tarmsjukdomar, Vesta
  Omeprazolförskrivning har ökat på Hässelby VC under 2011. Antalet patienter som får omeprazol med klara och oklara indikationer är inte känt vid Hässelby VC. Syftet med denna studie var att kartlägga omeprazol förskrivning på Hässelb...
 19. Klinisk symtombild, serologisk diagnostik och följsamhet till riktlinjer vid utredning av borreliainfektion på Vaxholms Vårdcentral (kvantitativ studie)

  Projektstart:
  2013-01-30
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Infektion och hud, Vesta
  Borreliainfektioner är vanliga i skärgården. Det är en utmaning för läkaren att ställa rätt diagnos vid diffusa symtom. Denna retrospektiva journalstudie har syftat till att undersöka hur vi på Vaxholms Vårdcentral 2010-01-01—2012-06-30 ...
 20. Knäbesvär hos fysiskt aktiva

  Projektstart:
  2014-12-04
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Rörelseorganen, Vesta
  Knäbesvär av oklar natur och av traumatisk natur är vanliga sökorsaker i primärvården och drabbar ofta fysiskt aktiva personer i arbetsför ålder med stora konsekvenser för såväl individ och samhälle, inte minst i form av arbetsoförmåga....