Kunskapsteam: tobaksbruk

Rökning beräknas vara den enskilt största riskfaktorn för sjukdom och död, och en av orsakerna till den ojämlika hälsan i samhället. Trots ökande kunskaper om orsaker och effektiva motåtgärder går det tobaksförebyggande arbetet långsamt. Antalet dagliga rökare minskar i Stockholms län, men samtidig är skillnader mella kommuner/kommundelar och socioekonomiska grupper stora. Att nå individer som behöver mest stöd att förändra beteende är en viktigt och stor utmaning som kräver många olika insatser. APC nya kunskapsteam: tobaksbruk har som mål att stödja vårdpersonal i det tobaksförebyggande arbete.

Riskbruk tobak

VI VILL

  • Bidra till att uppfylla målet att halvera antalet rökare till år 2025.
  • Bidra till att öka kunskapen hos vårdpersonal i tobaksprevention och avvänjning så de i högre grad och med större kompetens erbjuder kvalificerad rådgivande samtal som stöd till rökslut.
  • Bidra till att vårdpersonalen möter patientens förväntningar om att få stöd att sluta röka som en självklar del av behandlingen.
  • Bidra till att patienten upplever att rådgivningen är personcentrerad.

VI GÖR
I samarbete med Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) ska vi genomföra en rad aktiviteter inom ramen av Uppdrag tobaksprevention Stockholm:

  • Erbjuda fortbildning om tobakspreventiva metoder samt personcentrerad och motiverande samtalsmetodik.
  • Erbjuda stöd till verksamheter att etablera och införa lokala rutiner för att uppmärksamma, bemöta och erbjuda stöd till patienter med tobaksbruk i linje med regionala vårdprogram och nationella riktlinjer
  • Utveckla och utvärdera förebyggande insatser.    
  • Omvärldsanalys.

KONTAKT
Lena Lundh, enhetschef, dsk och med.dr.
e-post: lena.k.lund@sll.se

Lene Nordstrand, dsk, MSc, vårdutvecklingsledare, koordinator
e-post: lene.nordstrand@sll.se

Adrian Razmgah, specialist i allmänmedicin, vårdutvecklingsledare
e-post: adrian.razmgah@sll.se