Hälsan spelar roll

Information

Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Levnadsvanor, Nutrition, Fysisk aktivitet, Obesitas
Målgrupp:
Alla
Projektledare:
Elinor Sundblom, Eva Flygare Wallén
Projektmedlemmar:
Helena Bergström
Finansiering:
Handlingsprogram övervikt och fetma, Region Stockholm
Projektstart:
2018-06-01

Beskrivning


Bakgrund
Folkhälsosjukdomar som fetma, diabetes typ 2, högt blodtryck och psykisk ohälsa är betydligt vanligare bland personer med intellektuell funktionsnedsättning och/eller autismspektrumstörning jämfört med befolkningen i övrigt. "Hälsan spelar roll" är utvecklat utifrån det amerikanska utvärderade programmet Health Matters och är översatt och anpassat till svenska förhållanden.

Syfte
Projektet syftar till förbättrad hälsa genom att ge personer med LSS-insats ökad kunskap, förbättrad hälsolitteracitet och empowerment till att göra hälsosamma val i vardagen.

Metod
Kursen omfattar 37 lektioner som ges 2-3 gånger per vecka. Deltagare är personer med LSS-insats och kursledare är personal inom LSS-verksamheter som gruppbostad eller daglig verksamhet. Kursen har testats avseende genomförbarhet i en pilotstudie i Haninge kommun. Kursmaterialet har därefter reviderats och tre webbseminarier har tagits fram för att utbilda blivande kursledare.


Under hösten 2019 har rekrytering gjorts till en större studie. Programmet ska utvärderas avseende effekt och process. Effekt mäts på kunskaper om matvanor och fysisk aktivitet, tilltro till egen förmåga, levnadsvanor, BMI, midjemått och fysisk förmåga. Dessutom studeras följsamhet till interventionen, och deltagarnas upplevelser undersöks genom intervjuer.  

Resultat
Genom tre webbseminarier, 90 minuter vardera, som genomfördes under september 2019 utbildades 38 utbildade kursledare. För närvarande pågår en studie med 12 grupper med omkring 100 kursdeltagare. Både kommunala och privata omsorgsgivare deltar. De förväntas ha genomfört de 37 lektionerna senast mars 2020 och resultat av utvärderingen blir klar under 2020.

Betydelse
Förbättrade levnadsvanor, lägre förekomst av övervikt och fetma samt ökad hälsolitteracitet och ökad empowerment förväntas leda till förbättrad fysisk och psykisk hälsa. Personal inom LSS-verksamhet som nu ger utbildningen förväntas samtidigt förbättra sina kunskaper kring levnadsvanor, och kan på så sätt ge bättre stöd och vara bättre förebilder. Detta utvärderas inte inom detta projekt. Eftersom personer med intellektuell funktionsnedsättning/autismspektrumstörning har sämre hälsa än andra i befolkningen förväntas projektet leda till ökad jämlikhet i hälsa.

Status
Pågående: Ja 
Avslutat: Nej
Färdigpublicerat: Nej