Con-Prim: särskilja patientens behov av nutritionsvård tidigt och sent sjukdomsskede

Information

Verksamhet:
APC Fortbildning, APC Forskning
Ämne:
Astma och KOL, Diabetes/Endokrinologi, Hjärta/kärl, Infektion och hud, Mag- och tarmsjukdomar, Nutrition, Omvårdnad, Pedagogik, Smärta, Äldres hälsa, Cancer, Stroke/förvärvad hjärnskada, Obesitas
Målgrupp:
Alla
Projektledare:
Erika Berggren
Projektmedlemmar:
Hanna Sandelowsky, Lena Törnkvist, Peter Strang, Ann Ödlund Olin, Ylva Orrevall och Erika Berggren
Forskningsledare:
Lena Törnkvist
Handledare:
Lena Törnkvist
Finansiering:
HSF, ALF-medel
Projektstart:
2018-11-22

Beskrivning

Akademiskt primärvårdscentrum fick uppdraget att fortbilda primärvårdens personal om nutritionsvård till de mest svårt sjuka patienterna med vård i hemmet. En fortbildningsintervention i ämnet togs fram av en forskargrupp och som tog stöd av en modell (ConPrim) för att möta primärvårdens behov.


Patienter med hemsjukvård är ofta svårt sjuka och i behov av palliativ vård i både tidigt och sent sjukdomsskede. Många får inte den nutritionsvård de behöver i aktuellt skede och det kan innebära onödigt lidande både för patienter och anhöriga. För att bemöta problemet och patienters risk för undernäring i tidigt palliativt skede samt anpassad nutritionsvård i sent sjukdomsskede krävs kunskaper och teamarbete. Därför har en fortbildningsintervention tagits fram av en forskargrupp med specialister i ämnet. Interventionen är baserad på ConPrim-modellen som består av tre delar: webprogram, praktisk övning och case-seminarium. Varje del är interprofessionell, anpassad till primärvården och tar stöd av en pedagogisk teori. Interventionen utvärderades vetenskapligt och är sammanställd i en doktorsavhandling. Resultatet av fortbildningen baserad på ConPrim visade på kunskaper och en djupare förståelse för: patienters skilda behov av nutritionsvård i tidigt respektive sent palliativt sjukdomsskede, teamarbete och att ConPrim fungerade bra för primärvården.


Pågående eller avslutat projekt: pågående fortbildning med webprogrammet som länk på hemsidan samt lärtorget. Disputation 171117. Pågående studier på patientdata med ALF-medel