Samtalsguide och hälsoplan som stöd i arbetet på äldremottagning

Information

Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Äldres hälsa
Målgrupp:
Distriktssköterska, Sjuksköterska
Projektledare:
Lena Lundh
Projektmedlemmar:
Liisa Samuelsson, Marika Larsson Lundgren
Projektstart:
2018-10-04

Beskrivning

Stöd till arbetet med äldremottagningar efterfrågades från distriktssköterskor på vårdcentralerna med godkänd äldremottagning i SLL 2016. Som ett led i detta stöd diskuterades framtagande av samtalsguide och hälsoplan för att underlätta t.ex. hälsosamtal med äldre på mottagningen. Numera ingår samtalsguiden och hälsoplanet i journalmallarna hälsosamtal äldremottagning-distriktssköterska och hälsoplan äldremottagning- distriktssköterska i journalsystemet Take-Care inom SLSO.


Bakgrund till projektet strukturerad äldremottagning
Utmaningen av en åldrande befolkning med fler sköra multisjuka äldre ställer krav på primärvården. Genom ett systematiskt arbete med äldre kan problem identifieras och förebyggande åtgärder erbjudas tidigt.

Syfte
Projektets syfte var att utveckla en modell möjlig att införas på de 170 mottagningar som vid tiden hade en godkänd äldremottagning.

Metod
Tre fortbildningstillfällen anordnades 2016-2017 för sjuksköterskor/distriktssköterskor intresserade av att utveckla arbetet på äldremottagning. Förslag på gemensam modell arbetades fram utifrån tidigare genomförda hälsosamtal i hemmet för personer som var 75 år i SLL . En arbetsgrupp med projektledarna och distriktsköterskor på fem äldremottagningar formulerade en pedagogisk samtalsguide och en skriftlig hälsoplan som kan lämnas till den äldre. Samtalsguiden följer Prim-VIPS sökord för omvårdnad och är uppbyggd enligt stoppljusmodellen och vid problem är tanken att gå vidare med fördjupad bedömning.  Modellen provades på tre äldremottagningar och sedan ytterligare på fem mottagningar i början av 2018.

Resultat
Distriktssköterskor och sjuksköterskor som använt samtalsguiden och hälsoplanen fann att de underlättar arbetet och fungerar som ett bra stöd i samtalet med den äldre patienten.

Betydelse
Modellen har underlättat uppbyggandet av äldremottagningar i Stockholm.

Projektet avslutades 2018 men följs upp via nätverket för äldremottagningar.