Förändringar i levnadsvanor vid pensionering – kvinnligt och manligt

Information

Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Levnadsvanor
Målgrupp:
Alla
Projektledare:
Marita Södergren
Projektmedlemmar:
Sarah McNaughton
Forskningsledare:
Marita Södergren
Finansiering:
Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap (Swedish Council for Working Life and Social Research), Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare
Projektstart:
2010-10-01

Beskrivning

Bakgrund: En åldrande befolkning medför ett ökat behov av att främja sunda levnadsvanor och fördröja åldersrelaterade sjukdomar. Kroniska sjukdomar upptäcks ofta i äldre medelåldern (55-65 år), denna åldersgrupp kan därför vara mer mottagliga för hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser. Dessutom tenderar etablerad livsstil och levnadsvanor vid pensionering bestå livet ut.


 


Syfte: Projektet syftar till att identifiera faktorer som påverkar äldre vuxnas levnadsvanor, samt förändringar i dessa vid pensionering. Därtill kommer jämförande studier av äldre vuxnas levnadsvanor i Sverige och Australien utföras.


 


Metod: Totalt inkluderas ca 9000 kvinnor och män (55-65 år) från pågående longitudinella studier i de båda länderna. Data från baslinjemätning (2010) samt uppföljning (2014) kommer att anlyseras. Bakomliggande faktorer och mekanismer vid förändringar (både positiva och negativa) i levnadsvanor analyseras med hjälp av tre nivåer (personliga, sociala och miljömässiga).


 


Resultat: Resultat från baslinjemätning visar på stora könsskillnader, både vad gäller prevalens, mönster och variationer i levnadsvanor. Livsstil och levnadsvanor verkar också vara relaterat till hälsa på olika sätt beroende på om man bor i stad eller på landsbygd.


 


Betydelse: Med tanke på de positiva effekterna sunda levnadsvanor har på hälsan och ett produktivt åldrande är det viktigt att identifiera dessa faktorer för att på så sätt kunna utveckla effektiva förebyggande strategier för att främja och stödja sunda levnadsvanor, samt förhindra nedgång i högre åldrar.