Distriktssköterskors möte med kvinnor som utsätts för våld

Information

Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Omvårdnad
Målgrupp:
Distriktssköterska
Projektledare:
Eva Sundborg eva.sundborg@sll.se
Projektmedlemmar:
Lena Törnkvist, docent, Nouha Saleh Stattin, med.dr., Per Wändell, professor
Forskningsledare:
Lena Törnkvist
Handledare:
Lena Törnkvist, docent, Nouha Saleh Stattin, med.dr., Per Wändell, professor.
Finansiering:
Picupmedel och folkhälsoanslag från landstinget.
Projektstart:
2018-09-12

Beskrivning

Mäns våld mot kvinnor är ett stort folkhälsoproblem som drabbar flickor och kvinnor i alla åldrar och samhällsklasser. Mörkertalet är stort men det är känt att nästan varannan kvinna någon gång har utsatts för våld av en man vilket kan påverka hälsan negativt även lång tid efter att våldet har upphört. Det har vetenskapligt visats på samband med ett flertal psykiska och fysiska tillstånd och våldsutsatthet, t.ex. depression, PTSD, riskbruk, smärta, högt blodtryck, funktionella mag- och tarmstörningar, lungfunktionsstörningar m.fl. Både kvinnorna och deras eventuella barn är brottsoffer och pga. brottes art kan tilliten till andra människor vara svårt skadad. Därför är det av yttersta vikt att bemötandet är sådant att kvinnan känner sig bekräftad och har möjlighet att berätta om det våld hon är utsatt för när hon får frågan. Att våldet synliggörs kan vara början till en läkningsprocess och kan i vissa fall förhindra ytterligare våld.


Projektets första del bestod i att kartlägga vilken beredskap som finns bland distriktssköterskor i länet. Därefter har distriktssköterskor intervjuats för att ge en förståelse av deras upplevelser av att möta våldsutsatta kvinnor. Slutligen genomförs en utbildningsintervention för att utvärdera effekterna av denna avseende identifiering av våldsutsatta kvinnor, attityder och beredskap att rätt bemöta dem. Projektet genomförs i Stockholms län 2006 – 2013.