LongGerd studien – en populationsbaserad gastroskopistudie

Information

Verksamhet:
APC Forskning
Ämne:
Mag- och tarmsjukdomar
Målgrupp:
Gastroenterologi, nutrition och infektion
Projektledare:
Lars Agréus
Projektmedlemmar:
Lars Agreus Per Hellström Bengt Wallner Nickolas J Talley Lars Engstrand Weimin Ye Anna Nixon Andreasson Mauro Damato Anna Forsberg Michael Vieth
Forskningsledare:
Lars Agréus
Finansiering:
Stockholms Läns Landsting (Stockholm County Council), Parktikertjänst AB, Vetenskapsrådet (The Swedish Research Council) (indirekt), The Rome Foundation.
Projektstart:
2012-01-09

Beskrivning

Bakgrund: Gastroesofageal reflux (halsbränna och sura uppstötningar) är vanligt och ofta men inte alltid kroniskt. Det kan i sällsynta fall ge cellförändringar i nedre delen av matstrupen, sk Barrett´s esofagus, vilket i sin tur ökar risken för körtelcellscancer där. Denna cancerform ökar just nu mest i Västvärlden.


Syfte: Att studera tillstånd i nedre delen av matstrupen, samt även i magsäcken och tolvfingertarmen, hos en slumpmässigt vald vuxen befolkning som följts med symtomfrågeformulär i upp till 23 år.


Metod: I LongGerd studien undersöktes slumpmässigt utvalda vuxna 2012. Delar av de undersökta hade svarat på ett validerat postfrågeformulär avseende mag-tarmbesvär (ASQ) 1988, 1989 och 1995. Hösten 2012 tillfrågade de igen, och av de som svarade kom 403 personer på en frivillig gastroskopi med biopsier (n=≥13, ≥7 nivåer), mikrobiologisk provtagning (4 nivåer) . Blodprover togs för biokemiska och genetiska analyser. Ett flertal enkäter om symptom, sinnesstämning, livskvalitet och kost fylldes i.


Resultat: Studien är ännu i analysfas


Betydelse: Studien har stor potential att kunna publicera makroskopiska, histologiska, mikrobiologiska och genetiska data från nedre delen av matsrupen i relation till eventuell långvarig gastroesofageal reflux. Detsamma gäller för magsäck och tolvfinertarm.


English


Background: Gastroesophageal reflux (heartburn and acid regurgitation) is common and often but not always chronic. It could in rare cases cause cell changes in the lower esophagus, called Barrett's esophagus, which in turn increases the risk of adenocarcinoma. This form of cancer is the most increasing cancer in the Western world.


Purpose: To study the condition in lower part of the esophagus, as well as the stomach and duodenum, with a randomly selected adult population followed by symptom questionnaire for up to 23 years.


Method: In Long Gerd study examined randomly selected adults 2012. Parts of the surveyed had responded to a validated postal questionnaire on gastrointestinal symptoms (ASQ) in 1988, 1989 and 1995. In autumn 2012 they were surveyed again, and of the respondents 403 volunteered to a gastroscopy with biopsies (n = ≥ 13, ≥ 7 levels and microbiological testing (4 levels). Blood samples were taken for biochemical and genetic analyzes. Several questionnaires about symptoms, mood, quality of life and diet was filled in.


Results: The study is still in the analysis phase


Significance: The study has great potential to publish macroscopic, histological, microbiological and genetic data from the lower part of the esophagus in relation to eventual chronic gastroesophageal reflux. The same goes for the stomach and duodenum.


Status:
Pågående: Nej
Avslutat: Ja
Färdigpublicerat: Nej