Forskning

Forskning bedrivs inom 9 nätverk i samarbete med högskolor och universitet, främst Karolinska Institutet. Stockholms läns landsting är oftast huvudfinansiär. Totalt pågår runt 90 forskningsprojekt.

Forskningen är både klinisk patientnära, epidemiologisk och vårdvetenskaplig. Den mesta forskningen återspeglar kliniskt arbete och behov inom primärvården. Det pågår ett 90-tal forskningsprojekt där kunskap utvecklas om allt från interprofessionell handledning av examensarbeten, interprofessionella hembesök för studenter, teledermatoskopi mellan primärvård och specialistvård, postoperativ träning inför colon-rectalcanceroperation (Better in, better out), KBT-behandling för sjukskrivna, bemötandefrågor och förbättrad utredning och behandling för patienter med kroniska sjukdomar som hypertoni eller hjärt-kärl sjukdom.

Årligen publiceras cirka 80 artiklar i ansedda vetenskapliga tidskrifter.

9 forskarnätverk
För närvarande finns 9 forskarnätverk i samarbete med olika lärosäten inom områden som har betydelse för primärvården och befolkningens hälsa:

 1. Mental och psykisk hälsa
 2. Rörelse och smärta
 3. Hjärta-kärl och andning
 4. Ämnesomsättning och endokrina funktioner samt osteoporos
 5. Åldrande (multisjuklighet, sköra äldre)
 6. Hälso- och sjukvårdsforskning i primärvården
 7. Klinisk pedagogik
 8. Folkhälsoepidemiologi och ojämlik hälsa
 9. Migrations- och samhällsmedicin

Syfte med forskarnätverken är att:

 • Stärka samverkan och samarbete kring forskning i primärvården inom och mellan främst Karolinska institutet och Stockholm läns landsting.
 • Organisera och samordna forskning med fokus på primärvård.
 • Synliggöra, informera och sprida kunskap om aktuell forskning i primärvården.
 • Stärka ett interdisciplinärt synsätt på hälsa som utgår från WHO’s klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF).

Motorn i arbetet med att fånga upp forskningsidéer och starta projekt är de Akademiska vårdcentralerna, AVC, där personal i primärvården erbjuds stöd av disputerade AVC-samordnare och seniora APC-forskare.

Universitetssjukvård
Sedan 2015 är APC med de Akademiska vårdcentralerna en av flera Universitetssjukvårdsenheter inom Stockholms läns landsting. Universitetssjukvård betecknar de delar av hälso- och sjukvården som har forskning, utbildning och utveckling som kärnverksamhet vid sidan av vårdproduktion, och som ska borga för kvalitet av klinisk forskning och utbildning.

Begreppet Universitetssjukvård är en nationell definition i det centrala ALF-avtalet som innebär att APC/AVC ska uppfylla kriterier för att:

 • Bedriva forskning av hög nationell och internationell kvalitet.
 • Bedriva utbildning av hög kvalitet.
 • Följa den internationella utvecklingen inom medicinsk forskning, utbildning och hälso- och sjukvård.
 • Bidra till en evidensbaserad hälso- och sjukvård genom att överföra egna och andras forskningsresultat till praktisk vård och fortlöpande utvärdera etablerade och nya metoder.
 • Förmedla resultatet av sin verksamhet till övriga delar av hälso- och sjukvården.
 • Samverka med näringslivet och patientorganisationer.

APC/AVC:s universitetssjukvård kommer att utvärderas regelbundet för att säkra att vi lever upp till minimikraven.

Forskningssamarbete
Samarbeten är en förutsättning för att främja idéer, tjänster, produkter och kunskap som bidrar till att förbättra människors hälsa. En viktig samarbetspart är sektionen för allmänmedicin, omvårdnad, fysioterapi och arbetsterapi vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, NVS vid KI. Det har bland annat resulterat i en gemensam strategi för primärvårdsvetenskap, enligt International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF). Andra samarbetspartners är allt från Stanford University och andra sektioner inom Karolinska Institutet till KTH, kommuner och organisationer.

Kontakta oss gärna
Är du intresserad av forskningssamverkan med APC och AVC finns flera olika former för samarbete. Det kan handla om alltifrån att utbyta erfarenheter, lösa specifika problem och frågeställningar till större forskningsprojekt. Hör av dig till verksamhetschef Eva Sydhoff Henriksson, någon av AVC-samordnarna eller kontaktpersonerna i de olika forskarnätverken.

SÖK