Våra projekt

 1. Diagnostik och handläggning av patienter under 50 års ålder med ”Outredd dyspepsi” vid Tumba VC

  Projektstart:
  2014-01-23
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Mag- och tarmsjukdomar, Vesta
  Magbesvär är en av de vanligaste orsakerna till läkarbesök i primärvården. Trots att en stor del av de drabbade individerna inte söker vård orsakar dyspepsibesvär tre procent av läkarbesöken på vårdcentraler. I klinisk praxis har det vis...
 2. Diagnostik och handläggning av patienter med kronisk obstruktiv lungsjukdom vid Aleris Husläkarmottagning Näsby Park

  Projektstart:
  2012-12-20
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Astma och KOL, Vesta
  Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) är den fjärde vanligaste dödsorsaken i världen och sjukdomen väntas öka i prevalens. Rökning är den dominerande orsaken. Syftet med studien var att kartlägga diagnostik och handläggning av patienter med ...
 3. Diagnostik och uppföljning av KOL - en journalstudie på Nykvarns vårdcentral

  Projektstart:
  2012-10-19
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Astma och KOL, Vesta
  Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) är starkt kopplat till rökning och medför en påtagligt ökad risk för tidig död. KOL är en vanligt förekommande sjukdom i primärvård men underdiagnostiserad. Tidigt upptäckt och behandling kan minska sy...
 4. Diagnostik och uppföljning av patienter med Kronisk obstruktiv lungsjukdom på Capio vårdcentral Rågsved

  Projektstart:
  2017-05-19
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Astma och KOL
  Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en vanligt förekommande, långsamt förlöpande och potentiellt dödlig sjukdom som fortsätter vara underdiagnostiserad både i Sverige och globalt. Syftet var att kartlägga diagnostik och uppföljning av ...
 5. Diagnostik och utredning av patienter med depressiva symtom på Tranebergs vårdcentral

  Projektstart:
  2012-10-17
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Psykisk Hälsa
  Depression är en folksjukdom. Flera studier visar att patienter med psykisk ohälsa är långt fler än vad som framkommer vid diagnossättning av registrerade besök. Vårdcentralen skall vara första instans för såväl identifiering som behandli...
 6. Diagnostisering och antibiotikaförskrivning vid nedre okomplicerad UVI, hos kvinnor i fertil ålder, på Hallunda Vårdcentral under 2013

  Projektstart:
  2014-11-27
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Infektion och hud, Vesta
  Okomplicerad nedre urinvägsinfektion (nedre UVI) hos kvinnor är en vanlig sökorsak i primärvården.  Enligt Läkemedelsverkets och STRAMAs behandlings-rekommendationer krävs vid nydebuterade typiska symtom, (≥2 av sveda, täta trängninga...
 7. Diagnostisk nytta av mätning av F-Hb vid misstanke på organisk tjocktarmssjukdom

  Projektstart:
  2015-05-07
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Mag- och tarmsjukdomar, Vesta
  Mätning av hemoglobin i feces görs ofta rutinmässigt på primärvårdspatienter med symptom som kan misstänkas bero på organisk tjocktarmsjukdom. Ibland används metoden som en vattendelare mellan exspektans och endoskopisk utredning. Det anses ...
 8. Dokumentation av kvalitetsindikatorer för omhändertagande av barn med astma mellan 13-18 år på Boo vårdcentral i Nacka.

  Projektstart:
  2014-09-03
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Astma och KOL, Vesta
  Astma är en av våra vanligaste förekommande sjukdomar. Prevalensen av barnastma i Sverige är 7 till 8 % i skolålder. 25 % av dessa barn med astma har medelsvår astma och 10 % har svår astma (2). I Sverige behandlas barn med astma både i prim...
 9. Dokumentation av rökvanor hos unga patienter med luftvägsdiagnos på Tranebergs vårdcentral

  Projektstart:
  2012-10-17
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Astma och KOL, Vesta
  I allmänläkarens arbete ingår prevention mot rökning. Läkaren skall fråga patienter om deras rökvanor, dokumentera dem och vid behov erbjuda hjälp till rökstopp. Denna studie undersöker huruvida läkare och astmasköterskor på Tranebergs v...
 10. Dold depression hos äldre

  Projektstart:
  2010-10-16
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Hjärta/kärl, Vesta
  Syftet med detta projekt är att kartlägga förekomsten av oupptäckt depression hos äldre patienter inskrivna i hemsjukvården som tillhör Kronans Vårdcentral, samt om det finns skillnader mellan kön avseende depression. Tidigare undersökninga...
 11. Dyspepsihandläggning i primärvården ur patientens perspektiv

  Projektstart:
  2012-10-17
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Mag- och tarmsjukdomar, Vesta
  Dyspepsi är vanligt i befolkningen och varje allmänläkare ser minst en patient i veckan. Syftet är att utreda om patienter med dyspepsi under 45 år upplever sig trygga efter en konsultation i primärvården....
 12. Effekt på astmakontroll vid livskvalitetsstyrd astmabehandling i primärvården - en randomiserad och jämförande pilotstudie på Capio Citykliniken Lidingö

  Projektstart:
  2012-10-16
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Astma och KOL, Vesta
  Internationella riktlinjer för astmabehandling förespråkar behandling för att uppnå optimal astmakontroll och bland annat SBU har påpekat att livskvalitet är ett viktigt effektmått vid utvärdering av astmabehandling. Syftet med denna pilotst...
 13. Effekter av en hälsokurs hos patienter med nedsatt glukostolerans eller typ-2 diabetes efter hjärtinfarkt.

  Projektstart:
  2013-05-23
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Hjärta/kärl, Vesta
  Två tredjedelar av patienter med genomgången hjärtinfarkt har en störd glukosmetabolism. Att tidigt upptäcka störd glukosmetabolism och påbörja livsstilsintervention kan förhindra progress till typ-2 diabetes och ytterligare riskfaktorer fö...
 14. Effekter av skriftlig information om luftvägsinfektionervid akutbesök på Carema Vårdcentral Farsta

  Projektstart:
  2012-10-17
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Infektion och hud, Vesta
  Akuta luftvägsinfektioner är en av de vanligaste besöksorsakerna i primärvården. Syftet med denna rapport är att undersöka om kort, skriftlig information om luftvägsinfektioner i samband med akutbesök för akut luftvägsinfektion vid Carema ...
 15. En essä om folkhälsa nu och då

  Projektstart:
  2012-10-17
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Vesta, Annat
  Detta projektarbete är en essäuppsats om begreppen folkhälsa och preventiv hälsomedicin, i ett idéhistoriskt perspektiv och med nedslag i provinsialläkarnas hälsouppdrag kring förra sekelskiftet 1900. Essän består av tre huvuddelar: initial...
 16. En kartläggning av Tullinge Vårdcentrals dokumentation av patienter med astma utifrån de fyra utvalda kvalitetsindikatorerna

  Projektstart:
  2014-01-23
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Astma och KOL, Vesta
  Astma är en kronisk inflammatorisk sjukdom i luftvägarna och är en av de vanligaste sjukdomarna i världen med fördubblad prevalens under de senaste decennierna. Majoriteten av astmapatienter hanteras inom primärvården. Det finns evidens för b...
 17. En studie av journalföringsvanorna vid Telgeakutens husläkarmottagning

  Projektstart:
  2013-11-22
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Astma och KOL, Vesta
  Informationen i medicinska journaler är inte längre bara till för den enskilde patienten och den behandlande läkaren. På enkla sätt vill man kunna extrahera information för att följa upp, planera, ersätta verksamhet ekonomiskt med mera. Olik...
 18. En väg till bättre intyg - vilka tester av aktivitetsbegränsning utförda av sjukgymnast eller arbetsterapeut finns tillgängliga för primärvårdsläkare?

  Projektstart:
  2013-12-06
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Rörelseorganen, Vesta
  En granskning som Försäkringskassan gjorde 2011 av 10000 sjukintyg visade att endast 54 % av dessa innehöll tillräcklig information för att kunna ta beslut om sjukpenning. Ny forskning tyder på att ett gemensamt språk för bättre beskrivning ...
 19. Ett års uppföljning av LDL (Low density lpoprotein) hos patienter med nydiagnostiserad Diabetes mellitus typ 2 på SKogås vårdcentral

  Projektstart:
  2015-05-07
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Diabetes/Endokrinologi, Vesta
  Diabetes Mellitus typ 2 (DM2) är en metabol sjukdom med multipel etiologi, kännetecknad av kronisk hyperglykemi. Mikro- och makrovaskulära komplikationer kan drabba många organ och ge en förkortad livslängd. Effektiv blodtrycksbehandling, röks...
 20. Ett Kvalitetsprojekt om unga diabetiker på Alby Vårdcentral

  Projektstart:
  2012-10-17
  Verksamhet:
  APC AT & ST
  Ämne/Ämnesgrupp:
  Diabetes/Endokrinologi, Vesta
  Diabetes en vanlig förekommande sjukdom med stor risk för komplikationer. Då många typ 2-diabetiker behandlas i primärvården, är det viktigt att undersöka om tillräckliga insatser ges för att tidigt upptäcka diabetes typ-2, behandla och ef...